Εφαρμογή του ViSC στο Δημοτικό Σχολείο των Πυργών – ViSC Implementation in Pyrga Primary School

Τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο διδάχθηκαν οι 5 ενότητες των μαθημάτων στους/στις μαθητές/τριες, υπό την γενική εποπτεία της βοηθού διευθύντριας του σχολείου Έφης Μηλιώτου.

 

Μέτα από απόφαση του Συνδέσμου γονέων και του Διδακτικού Συλλόγου του Δημοτικού Σχολείου Πυργών έγινε πρόταση στην Δρ Όλγα Σολομώντος Κουντούρη να εφαρμόσει το πρόγραμμα ViSC στο σχολείο. Αυτό αποτελούσε και πρόκληση γιατί το πρόγραμμα θα εφαρμοζόταν για πρώτη φορά σε Δημοτικό σχολείο. Μετά και από την έγκριση και από κοινού σχεδιασμό της εφαρμογής με την συνεργάτιδα της Dr Dagmar Strohmeier, εκπονήθηκε το πρόγραμμα εφαρμογής. Εφαρμόστηκε κλιμακωτή εκπαίδευση σε όλο το διδακτικό προσωπικό. Στη συνέχεια οι δασκάλες εκπαίδευσαν τους μεγαλύτερους μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης, καθώς το υλικό του συνάδει με της ηλικία τους. Πριν την εκπαίδευση δόθηκαν ερωτηματολόγια στους/στις μαθητές/τριες για να διαπιστωθεί η επιδημιολογία του εκφοβισμού, της επιθετικότητας και της θυματοποίησης στο Δημοτικό των Πυργών.  Δόθηκαν επίσης ερωτηματολόγια στις δασκάλες για να διαπιστωθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Σε ώρα συνεδρίας του προσωπικού και στην παρουσία της επιθεωρήτριας του Σχολείου κ. Πόπης Ιακώβου και του διευθυντή του σχολείου π. Κυπριανού Κουντούρη και με τη συνεργασία δυο μεταπτυχιακών φοιτητριών της Παναγιώτας Χ’Τοφφή και της Στέλλας Παρή διεξήχθησαν 4 εκπαιδεύσεις (90 λεπτών). Τον Μάρτιο  μέχρι τον Μάιο διδάχθηκαν οι 5 ενότητες των μαθημάτων στους/στις μαθητές/τριες, υπό την γενική εποπτεία της βοηθού διευθύντριας του σχολείου Έφης Μηλιώτου. Το υλικό συζητιόταν και στο σπίτι με τους γονείς και τα σχόλια ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Τον Ιούνιο τα παιδιά στα πλαίσια και της τελικής γιορτής παρουσίασαν στους γονείς τις δράσεις που ετοίμασαν. Στην τελετή απονεμήθηκαν και πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και πιστοποιητικά συμμετοχής στους/στις μαθητές/τριες. Οι αφίσες παρουσιάστηκαν και στην Όλγα Σολομώντος Κουντούρη στις 9 Ιουνίου του 2015. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την τελική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν στα παιδιά και στις δασκάλες. Τα αποτελέσματα βρίσκονται στη διαδικασία ανάλυσης.

After a decision by the Parents’ Association and the Teaching Association of Pyrga Elementary School, Dr Olga Solomontos Kountouri was asked to implement the ViSC program to the school. This was also a challenge because the program would be implemented for the first time in a primary school. Dr. Dagmar Strohmeier, owner of the ViSC program, gave her permission and her advises on how the implementation of the program would take place. Teachers’ training applied to all teaching staff. Thereafter, the teachers of the fifth and sixth grade received extra training on how to implement the class project. Prior to the training, questionnaires were given to pupils in order to ascertain the epidemiology of bullying, aggression and victimization at the Pyrga School. Questionnaires were also provided to teachers to identify their skills and knowledge to address the phenomenon.
At the staff meeting and in the presence of the inspector of the School Mrs Popis Iacovou and the director of the school father Kyprianos Kountouris and with the collaboration of two graduate students, Panagiota Hatzittoffi and Stella Pari, 4 trainings (90 minutes) were conducted. In March to May, the 5 lessons of the class project were taught to the pupils under the general supervision of the school’s assistant director, Efi Milliotou. The material was also discussed at home with parents and the comments were very encouraging. On June 2015, children in the final school concert presented to their parents the actions they had prepared. In the ceremony pupils taking part in the program received certificates and all school teachers received certificates for being trained in the ViSC program.  On the 9th of  June 2015, the posters were also presented to Olga Solomontos Kountouri. The program was completed with the final evaluation through questionnaires given to pupils and to teachers.

Ομιλία στο Λύκειο Λατσιών για τον εκφοβισμό σε εφήβους – Speech for bullying in adolescents – Latcia Lyceum

Η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη προσκλήθηκε από τον σύνδεσμο γονέων και την διευθύντρια του Λυκείου Λατσιών να παρουσιάσει το θέμα του εκφοβισμού ανάμεσα στους εφήβους. Η ομιλία πραγματοποιηθηκε στις 6 Μαΐου του 2015 και περιελάμβανε αναφορά στα  αποτελέσματα ερευνών για τα ποσοστά επικράτησης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης σε Λύκεια και Γυμνάσια της Κύπρου, το παρεμβατικό πρόγραμμα Viennese Social Competence Program. Επιπρόσθετα, δόθηκαν πληροφορίες για το πώς οι γονείς θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα μετά την παρουσίαση ενός φιλμ που αφορούσε αναπαράσταση συγκεκριμένης αυτοκτονίας λόγω εκφοβισμού.

Το ακροατήριο αποτελείτο από καθηγητές και γονείς. Υπήρξε αρκετή συζήτηση που αφορούσε κυρίως με ποιους τρόπους το συγκεκριμένο σχολείο να αιτηθεί την εφαρμογή του προγράμματος.

Η ομιλήτρια διαπίστωσε μια θετικότερη στάση από πλευράς των καθηγητών στο να επιθυμούν να καταρτιστούν σε θέματα χειρισμού περιστατικών εκφοβισμού και βίας, αλλά και στο να εφαρμόζουν πρακτικές πρόληψης.

Olga Solomontos Kountouri was invited by the parents’ association and the director of the Latsia Lyceum to present a speech on Bullying among Adolescents. The speech took place on the 6th of May 2015 and presented the results of surveys on the prevalence rates of bullying and victimization in Cyprus Lyceums and Gymnasiums. There was also a presentation of the Viennese Social Competence Program. Additionally, information was provided on how parents could contribute to preventing and addressing the phenomenon.  The audience consisted of teachers and parents. There were a lot of discussions that were mainly concerned with the ways in which Latsia Lyceum could apply for the  ViSC program. Teachers expressed their willingness to be trained in dealing with bullying and violence, but also in implementing preventive practices.

Παρέμβαση στο Γυμνάσιο Απ. Παύλου με τη συνεργασία φοιτητών/τριών του Νεάπολις – Intervention lessons in the Gymnasium of St Paul with the assistance of NUP students

ap-pavlos

Πραγματοποιήθηκαν 8 εκπαιδεύσεις ( 2 εκπαιδεύσεις διάρκειας  μίας ώρας σε  4 τμήματα Α’ και Β’ τάξεων του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου με θέματα: (α) Αναγνώριση κρίσιμων κοινωνικών καταστάσεων (βία, εκφοβισμός). Επιλογές συμπεριφοράς για τους θεατές. (β) Αναγνώριση συναισθημάτων και εκπαίδευση για ενσυναίσθηση. Επιλογές συμπεριφοράς για τους θεατές.

Η εκπαίδευση έγινε κλιμακωτά: Η Δρ. Όλγα Σολομώντος Κουντούρη εκπαίδευσε τους εκπαιδευτικούς στο Γυμνάσιο Απ. Παύλου, καθώς και προπτυχιακούς φοιτητές/τριες στο Νεάπολις. Στη συνέχεια υπό την εποπτεία της Βοηθού διευθυντρίας του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου κ. Σβετλάνας  Φραγκουλίδου, οι 4 καθηγήτριες  διεξήγαγαν τα εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν ως βοηθοί 15 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κρυστάλλω Αρκαδίου λειτουργούσε ως επόπτρια και τοποθετούσε τους/τις φοιτητές/τριες στις ομάδες.    Το εγχείρημα χαρακτηριστικέ ως η πλέον επιτυχημένη εφαρμογή λόγω της δυναμικής που δημιούργησαν οι φοιτητές/τριες στις ομάδες των μαθητών/τριών.

Οι καθηγήτριες και οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου πήραν διπλώματα εκπαίδευσης.  Οι φοιτητές/τριες  πιστώθηκαν την εμπειρία στο μάθημα Experiencing Research.

Intervention lessons in the Gymnasium of St Paul with the assistance of NUP students

Dr Olga Solomontos-Kountouri organised 8 training sessions (2 one-hour courses in 4, 7th and 8th grades, classes of the Gymnasium of  St Paul). The topics are (a) Recognition of critical social situations (violence, bullying); (b) training for empathy; (c) behavioural options for viewers. Olga Solomontos- Kountouri trained the teachers at St Paul’s  Gymnasium and the undergraduate students of Psychology at NUP. Mrs Svetlana Fragoulidou is the responsible teacher from the school and with 3 more teachers taught the lessons; 15 undergraduate students worked as assistants under the supervision of Mrs Kristallo Arkadiou, a Master student. The project is characterized as the most successful implementation in St Paul school, because of the dynamic relations developed between the psychology students and the Gymnasium students.

 

Έρευνα σε Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου της Πάφου με θέμα τη σχέση του Σχολικού εκφοβισμού και της Ταυτότητας των εφήβων – Research for School Bullying and Adolescents Identity in 10th and 11th grade

a-b-pafu

Υπό την εποπτεία της Όλγας Σολομώντος Κουντούρη και της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αναστασίας Τσούκκα διενεργήθηκε έρευνα στα Λύκεια: Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ (4/3/15),              Λύκειο Αγίου Νεοφύτου (5/3/15), Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους (12/3/15),               Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη (26/3/15). Στην έρευνα  έλαβαν μέρος μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικό με τον εκφοβισμό, δηλαδή αν προβαίνουν οι ίδιοι σε εκφοβιστικές ενέργειες  ή αν υπήρξαν θύματα εκφοβισμού. Επίσης, απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν την ταυτότητα τους ως έφηβοι. Στην έρευνα βοήθησαν και στήριξαν, το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου, οι διευθυντές και οι καθηγητές των σχολείων και 15 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις. 

Under the supervision of Dr Olga Solomontos Koutouri and the help of postgraduate student Anastasia Tsoukka, a survey was carried out in four Lyceums in Paphos. Two questionnaires (on bullying and on identity) were completed by students from the 10th and 11th grade. The Paphos District Education Office, school headteachers, teachers and 15 undergraduate students from the Department of Psychology of NUP helped for the data collection.

Συνάντηση με τον Υ.Π.Π. Δρ Κώστα Καδή για επέκταση του προγράμματος ViSC. Meeting with the Minister of Education Dr Kosta Kadi for Further implementation of ViSC

Έργα από τις Δράσεις ViSC των παιδιών από τα τρία Σχολεία Εφαρμογής

                       Γυμνάσιο Απ. Παύλου, Πάφος                       Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Λευκωσία

Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, Λάρνακα

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Κάδη, συνάντηση, στην οποία επιδόθηκε η αναφορά για την πιλοτική εφαρμογή του  προγράμματος ViSC.

Σολομώντος-Κουντούρη, Ό., & Strohmeier, D. (2014). Αναφορά για την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος Viennese Social Competence Program σε γυμνάσια της Κύπρου. Λευκωσία: Wide Wings.

Στην συνάντηση παρευρίσκονταν Ανώτεροι Διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου, Επαρχιακοί επιθεωρητές και αφού παρουσιάστηκαν τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος, ο Υπουργός ανέθεσε σε τεχνική ομάδα την μελέτη για επέκταση του ViSC σε άλλα σχολεία.

Evaluation_ Viennese Social Competence Program.docx

On 24 of November 2014, a meeting was held at the office of the Minister of Education and Culture, Mr. Kostas Kadis, in which Dr Olga Solomontos-Kountouri reported the results of the pilot implementation of the ViSC program. The meeting was attended by Senior Officials of the Ministry and District Inspectors. The Minister after hearing the positive results of the program, instructed a technical team to study further implementation of ViSC to other schools.

Επίσκεψη της Αυστριακής Ομάδας ViSC στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου – The Austrian team of ViSC program visited NUP

Η αυστριακή ομάδα με επικεφαλής τη συνεργάτιδα του Πανεπιστήμιου Νεάπολις, Dagmar Strohmeier επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο μας για συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής μας συνεργασίας. Μαζί της οι επιστήμονες, Petra Gradinger και  Takuya Yanagida, οι οποίοι μας επισκέφτηκαν στο πλαίσιο της κινητικότητας ERASMUS+ ως επισκέπτες καθηγητές από το  Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Linz. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου του 2014  έδωσαν δύο τρίωρες διαλέξεις στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας ως ακολούθως:

  • Simple and advanced statistics with the use of R Dr. Takuya Yanagida
  • Prevention and Intervention in bullying and cyber bullying, Dr Petra Gradinger

Η ομάδα εργάστηκε για συγγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας αξιολόγησης  του ViSC, καθώς και ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας για την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου.

Διερευνήθηκαν επίσης δυνατότητες  παρουσίασης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

The Austrian Group of ViSC Program visited in Neapolis University Pafos

Dr Dagmar Strohmeier, Dr Petra Gradinger and Dr Takuya Yanagida, from Linz ‘s University of Applied Sciences, visited Neapolis University Paphos for research collaboration and Erasmus exchanged.  On Saturday, November 1, 2014, they offered two lectures of three-hours duration each, to our graduate students as follows:

  • Simple and advanced statistics with the use of R. by Dr Takuya Yanagida
  • Prevention and Intervention in bullying and cyberbullying, by Dr Petra Gradinger

The group also worked in collaboration with Dr Olga Solomontos-Kountouri on writing the results of ViSC evaluation research and prepared a proposal to the Ministry of Education for expanding the ViSC program to all secondary schools in Cyprus.

Excellent Grant of the Upper Austrian Government

Χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση της Άνω Αυστρίας για την κάλυψη του κόστους του ταξιδιού και της διαμονής για 8 μέρες στο Linz με σκοπό την ερευνητική συνεργασία της Δρ Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη με την ομάδα της Professor Dagmar Strohmeier στο University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

Θέμα της ερευνητικής συνεργασίας είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής του παρεμβατικού προγράμματος Viennese Social Competence Program σε Γυμνάσια της Κύπρου.

Διεύρυνση της συνεργασίας και με το γραφείο Erasmus του University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

Ανάρτηση:

http://www.fh-ooe.at/landingpages/fh-plattform-interkulturalitaet/interkulturalitaet/interkulturelle-soziale-arbeit/news/

Excellent Grant of the Upper Austrian Government

Funded by the Government of Upper Austria to cover the cost of travel and accommodation for 8 days in Linz to research collaboration of Dr Solomontos – Kounτouri Olga with the team of Professor Dagmar Strohmeier at the University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

The subject of the research collaboration is to evaluate the implementation of the intervention of Viennese Social Competence Program in secondary schools in Cyprus.

Cooperation with the Erasmus office of University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

Dagmar Strohmeier and Olga Solomontos-Kountouri

Post:

http://www.fh-ooe.at/landingpages/fh-plattform-interkulturalitaet/interkulturalitaet/interkulturelle-soziale-arbeit/news/

 

Νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού: Παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής του Viennese Social Competence Program (ViSC) – Initiative for reducing school bullying: Presentation of the ViSC program

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για τα παιδιά, άλλα για όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα σχολείο: επηρεάζει το σχολικό κλίμα, δημιουργεί ανασφάλεια και χαμηλά κίνητρα μάθησης. Το Viennese Social Competence Program (ViSC), έχει δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα ως προς τη λύση στο πρόβλημα σε τρία Γυμνάσια στην Κύπρο που το έχουν εφαρμόσει πιλοτικά, τα Γυμνάσια Αρχαγγέλου, Πετράκη Κυπριανού και Απ. Παύλου. Το ViSC είναι ένα επιτυχημένο Αυστριακό πρόγραμμα πρόληψης, παρέμβασης και ανάπτυξης των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των παιδιών με στόχο τη μείωση της βίας, του εκφοβισμού και της θυματοποίησης στα σχολεία. Η υπεύθυνη του προγράμματος στην Κύπρο Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου, μαζί με διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων εφαρμογής παρουσίασε την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ViSC στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Δρα Κώστα Καδή και άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας. Η παρουσίαση έγινε στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, τη Δευτέρα 23.6.2014.

Η εμπειρία των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των τριών σχολείων που το εφάρμοσαν για δύο χρόνια ήταν πολύ θετική. Ανάφεραν ότι χάρη στον οδηγό για το χειρισμό των περιστατικών εκφοβισμού κατάφεραν όχι μόνο να σταματήσουν τα περιστατικά, αλλά και να βοηθήσουν τα θύματα και τους θύτες ώστε να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς και υγιείς τρόπους συμπεριφοράς, ακόμη και να συμφιλιώνονται. Επίσης, αναφέρθηκε ότι τα μαθήματα των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, ήταν πολύ χρήσιμα γιατί ευαισθητοποίησαν όλα τα παιδιά του σχολείου ώστε να αναγνωρίζουν και να σταματούν τη βία. Η παρουσίαση διανθίστηκε με έργα των παιδιών, αφίσες, φιλμάκια και οπτικογραφημένες παρουσιάσεις στις οποίες τα παιδιά εμβάθυναν στα μηνύματα- ειρηνικής συμβίωσης στο σχολείο. Ο Υπουργός Παιδείας Δρ. Κώστας Καδής συνεχάρη τους συντελεστές της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και δήλωσε τον ενδιαφέρον του για να συζητήσει σοβαρά την επέκταση του προγράμματος και σε άλλα σχολεία.

Ανάρτηση: http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/2014/pdf/2014_06_24_pilotiki_efarmogi_visc_antimetopisi_scholikou_ekfovismou.pdf

Δημοσίευση: (2014, 25 Ιουνίου),  Στο στόχαστρο το Bullying στα σχολεία, Αλήθεια, σ. 38

New initiatives to address bullying: Presentation of the pilot study of the Viennese Social Competence Program (ViSC)

Bullying is a serious problem that has negative consequences not only for children but for everyone involved in a school: it affects the school climate, it creates insecurity and lowers learning motivation. The Viennese Social Competence Program (ViSC), has given very positive results in terms of the solution to the problem in the three implementation Secondary Schools in Cyprus: Archangellou, Petraki Kyprianou and St. Paul. The ViSC is a successful Austrian prevention and intervention program, which helps students to develop social and intercultural competencies and helps the schools to develop a peaceful climate. The coordinator of the program in Cyprus, Dr Olga Solomontos – Kountouri from Neapolis University Pafos, together with directors of the schools and representatives of teachers from the implementation schools presented the pilot study of ViSC to the Minister of Education and Culture, Dr Kostas Kadis, and other officials from the Ministry of Education. The presentation took place at the Gymnasium of  Archangelos, on Monday 23 of June 2014.

The experience of the directors and the teachers of the three schools who have implemented the ViSC program for two years was very positive. They reported that due to the ViSC manual for handling serious cases, they managed not only to stop bullying incidents but also to help the victims and bullies to use alternative and healthy behaviours. They also reported that the lessons of social and intercultural competences, were very useful because all students were sensitized to identify and stop the violence. The presentation is interspersed with works of students, such as posters, videos,  recorded presentations, in which students send messages for peaceful coexistence at school. The Minister of Education Dr  Kostas Kadis congratulated all the protagonists of the pilot implementation and expressed the interest to discuss the extension of the program to other schools.

Post: http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/2014/pdf/2014_06_24_pilotiki_efarmogi_visc_antimetopisi_scholikou_ekfovismou.pdf

Publication: (2014, 25 July),  By focusing on Bullying in schools Alithia, p. 38

Αξιολόγηση του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ViSC στην Κύπρο – Evaluation of the first year of ViSC implementation in Cyprus

 

 

Η αξιολόγηση έλαβε χώρα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στις 6 Ιουνίου του 2013. Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε σε αναφορές από τις εκπαιδεύτριες ViSC, τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες. Είχε τη μορφή σεμιναρίου/εργαστηρίου, όπου οι εκπαιδεύτριες κάθε σχολείου με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητριών ανάλυσαν, συζήτησαν και κατάληξαν για την τελική μορφή των μαθημάτων ViSC και του σχεδίου εφαρμογής της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν (α) με τα μέρη του προγράμματος που πέτυχαν, με όσα μέρη της εφαρμογής του προγράμματος έχουν αδυναμίες (β) με ποιες αλλαγές/προσαρμογές μπορούν να γίνουν, (γ) καθώς επίσης και με το σχέδιο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (γ) συμφώνησαν για τη δεύτερη πιλοτική φάση της εφαρμογής του προγράμματος στα 3 σχολεία. Πέραν από τα αποτελέσματα της πιο πάνω αναφερόμενης αξιολόγησης, αναμένουμε ότι η έρευνα αξιολόγησης θα δείξει τη μείωση της βίας στα σχολεία και συνεπώς την αναγκαιότητα της συνέχισης της εφαρμογής του προγράμματος ViSC, στα σχολεία της Κύπρου.

Evaluation of ViSC lessons and teacher training from professors Dr Dagmar Strohmeier, Dr Petra Gradinger and Dr Olga Solomontos – Kountouri

The seminar for the evaluation took place at the Cyprus Pedagogical Institute on the 6th of June 2013. The assessment was based on reports from the ViSC trainers,  the Directors of the schools, the teachers and the pupils. It had the form of a seminar/workshop where trainers of each school under the guidance of the three professors analyzed, discussed and wrote the final form of ViSC program in Cyprus. Specifically, they worked at (a) the parts of the program achieved, the parts of the program that have weaknesses; (b) the changes / adjustments that can be made; ( c ) the adjusted design of teachers’ training; and (d)  the second year of the pilot ViSC implementation in three schools.

 

Σεμινάριο: «Σχολικός εκφοβισμός – Προγράμματα Παρέμβασης: Εφαρμογή και Αξιολόγηση» Καθ. Dagmar Strohmeier – Seminar: “School bullying – Intervention Program: Implementation and Evaluation” Dr Dagmar Strohmeier

3Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στα πλαίσια και της κοινωνικής προσφοράς του στην τοπική κοινότητα και αξιοποιώντας τη παρουσία της Dr. Dagmar Strohmeier διοργάνωσε με επιτυχία ένα σεμινάριο εργαστηριακής μορφής που απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς Μέσης, Τεχνικής και Δημοτικής εκπαίδευσης των σχολείων της Επαρχίας Πάφου, καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Νεάπολις την 1η Ιουνίου 2013. Το κοινό παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον το σεμινάριο και συζήτησαν το θέμα της βίας, το οποίο ταλανίζει καθημερινά πολλά από τα δικά μας σχολεία. Ειδική αναφορά έγινε στο πρόγραμμα Viennese Social Competence (ViSC) το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά τώρα και στην Κύπρο. Το πιο σημαντικό, είναι ότι το πρόγραμμα αξιολογείται και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Αυστρία είναι πολύ θετικά. Δείχνουν μείωση του εκφοβισμού και της θυματοποίησης στα σχολεία εφαρμογής, καθώς επίσης και αύξηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών να χειρίζονται τα περιστατικά.

Seminar: ” Bullying – Intervention Program: Implementation and Evaluation” Dr Dagmar Strohmeier

Neapolis University Pafos organised a seminar for teachers of Secondary, Technical and Primary education of Paphos District and graduate students of Neapolis on the 1st of June 2013.  Dr Dagmar Strohmeier presented the seminar and the audience watched with great interest and discussed the issue of violence, which afflicts every day many of our schools.

Special reference was made to the Viennese Social Competence program (ViSC) which is being piloted now in Cyprus. The most important thing is that the program is evaluated and the evaluation results in Austria are very positive. Results showed a reduction of bullying and victimization in the implementation schools, as well as an increase of the skills of teachers to handle incidents.