Εφαρμογή του ViSC στο Δημοτικό Σχολείο των Πυργών – ViSC Implementation in Pyrga Primary School

Τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο διδάχθηκαν οι 5 ενότητες των μαθημάτων στους/στις μαθητές/τριες, υπό την γενική εποπτεία της βοηθού διευθύντριας του σχολείου Έφης Μηλιώτου.

 

Μέτα από απόφαση του Συνδέσμου γονέων και του Διδακτικού Συλλόγου του Δημοτικού Σχολείου Πυργών έγινε πρόταση στην Δρ Όλγα Σολομώντος Κουντούρη να εφαρμόσει το πρόγραμμα ViSC στο σχολείο. Αυτό αποτελούσε και πρόκληση γιατί το πρόγραμμα θα εφαρμοζόταν για πρώτη φορά σε Δημοτικό σχολείο. Μετά και από την έγκριση και από κοινού σχεδιασμό της εφαρμογής με την συνεργάτιδα της Dr Dagmar Strohmeier, εκπονήθηκε το πρόγραμμα εφαρμογής. Εφαρμόστηκε κλιμακωτή εκπαίδευση σε όλο το διδακτικό προσωπικό. Στη συνέχεια οι δασκάλες εκπαίδευσαν τους μεγαλύτερους μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης, καθώς το υλικό του συνάδει με της ηλικία τους. Πριν την εκπαίδευση δόθηκαν ερωτηματολόγια στους/στις μαθητές/τριες για να διαπιστωθεί η επιδημιολογία του εκφοβισμού, της επιθετικότητας και της θυματοποίησης στο Δημοτικό των Πυργών.  Δόθηκαν επίσης ερωτηματολόγια στις δασκάλες για να διαπιστωθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Σε ώρα συνεδρίας του προσωπικού και στην παρουσία της επιθεωρήτριας του Σχολείου κ. Πόπης Ιακώβου και του διευθυντή του σχολείου π. Κυπριανού Κουντούρη και με τη συνεργασία δυο μεταπτυχιακών φοιτητριών της Παναγιώτας Χ’Τοφφή και της Στέλλας Παρή διεξήχθησαν 4 εκπαιδεύσεις (90 λεπτών). Τον Μάρτιο  μέχρι τον Μάιο διδάχθηκαν οι 5 ενότητες των μαθημάτων στους/στις μαθητές/τριες, υπό την γενική εποπτεία της βοηθού διευθύντριας του σχολείου Έφης Μηλιώτου. Το υλικό συζητιόταν και στο σπίτι με τους γονείς και τα σχόλια ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Τον Ιούνιο τα παιδιά στα πλαίσια και της τελικής γιορτής παρουσίασαν στους γονείς τις δράσεις που ετοίμασαν. Στην τελετή απονεμήθηκαν και πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και πιστοποιητικά συμμετοχής στους/στις μαθητές/τριες. Οι αφίσες παρουσιάστηκαν και στην Όλγα Σολομώντος Κουντούρη στις 9 Ιουνίου του 2015. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την τελική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν στα παιδιά και στις δασκάλες. Τα αποτελέσματα βρίσκονται στη διαδικασία ανάλυσης.

After a decision by the Parents’ Association and the Teaching Association of Pyrga Elementary School, Dr Olga Solomontos Kountouri was asked to implement the ViSC program to the school. This was also a challenge because the program would be implemented for the first time in a primary school. Dr. Dagmar Strohmeier, owner of the ViSC program, gave her permission and her advises on how the implementation of the program would take place. Teachers’ training applied to all teaching staff. Thereafter, the teachers of the fifth and sixth grade received extra training on how to implement the class project. Prior to the training, questionnaires were given to pupils in order to ascertain the epidemiology of bullying, aggression and victimization at the Pyrga School. Questionnaires were also provided to teachers to identify their skills and knowledge to address the phenomenon.
At the staff meeting and in the presence of the inspector of the School Mrs Popis Iacovou and the director of the school father Kyprianos Kountouris and with the collaboration of two graduate students, Panagiota Hatzittoffi and Stella Pari, 4 trainings (90 minutes) were conducted. In March to May, the 5 lessons of the class project were taught to the pupils under the general supervision of the school’s assistant director, Efi Milliotou. The material was also discussed at home with parents and the comments were very encouraging. On June 2015, children in the final school concert presented to their parents the actions they had prepared. In the ceremony pupils taking part in the program received certificates and all school teachers received certificates for being trained in the ViSC program.  On the 9th of  June 2015, the posters were also presented to Olga Solomontos Kountouri. The program was completed with the final evaluation through questionnaires given to pupils and to teachers.

Ομιλία στο Λύκειο Λατσιών για τον εκφοβισμό σε εφήβους – Speech for bullying in adolescents – Latcia Lyceum

Η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη προσκλήθηκε από τον σύνδεσμο γονέων και την διευθύντρια του Λυκείου Λατσιών να παρουσιάσει το θέμα του εκφοβισμού ανάμεσα στους εφήβους. Η ομιλία πραγματοποιηθηκε στις 6 Μαΐου του 2015 και περιελάμβανε αναφορά στα  αποτελέσματα ερευνών για τα ποσοστά επικράτησης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης σε Λύκεια και Γυμνάσια της Κύπρου, το παρεμβατικό πρόγραμμα Viennese Social Competence Program. Επιπρόσθετα, δόθηκαν πληροφορίες για το πώς οι γονείς θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα μετά την παρουσίαση ενός φιλμ που αφορούσε αναπαράσταση συγκεκριμένης αυτοκτονίας λόγω εκφοβισμού.

Το ακροατήριο αποτελείτο από καθηγητές και γονείς. Υπήρξε αρκετή συζήτηση που αφορούσε κυρίως με ποιους τρόπους το συγκεκριμένο σχολείο να αιτηθεί την εφαρμογή του προγράμματος.

Η ομιλήτρια διαπίστωσε μια θετικότερη στάση από πλευράς των καθηγητών στο να επιθυμούν να καταρτιστούν σε θέματα χειρισμού περιστατικών εκφοβισμού και βίας, αλλά και στο να εφαρμόζουν πρακτικές πρόληψης.

Olga Solomontos Kountouri was invited by the parents’ association and the director of the Latsia Lyceum to present a speech on Bullying among Adolescents. The speech took place on the 6th of May 2015 and presented the results of surveys on the prevalence rates of bullying and victimization in Cyprus Lyceums and Gymnasiums. There was also a presentation of the Viennese Social Competence Program. Additionally, information was provided on how parents could contribute to preventing and addressing the phenomenon.  The audience consisted of teachers and parents. There were a lot of discussions that were mainly concerned with the ways in which Latsia Lyceum could apply for the  ViSC program. Teachers expressed their willingness to be trained in dealing with bullying and violence, but also in implementing preventive practices.

Παρέμβαση στο Γυμνάσιο Απ. Παύλου με τη συνεργασία φοιτητών/τριών του Νεάπολις – Intervention lessons in the Gymnasium of St Paul with the assistance of NUP students

ap-pavlos

Πραγματοποιήθηκαν 8 εκπαιδεύσεις ( 2 εκπαιδεύσεις διάρκειας  μίας ώρας σε  4 τμήματα Α’ και Β’ τάξεων του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου με θέματα: (α) Αναγνώριση κρίσιμων κοινωνικών καταστάσεων (βία, εκφοβισμός). Επιλογές συμπεριφοράς για τους θεατές. (β) Αναγνώριση συναισθημάτων και εκπαίδευση για ενσυναίσθηση. Επιλογές συμπεριφοράς για τους θεατές.

Η εκπαίδευση έγινε κλιμακωτά: Η Δρ. Όλγα Σολομώντος Κουντούρη εκπαίδευσε τους εκπαιδευτικούς στο Γυμνάσιο Απ. Παύλου, καθώς και προπτυχιακούς φοιτητές/τριες στο Νεάπολις. Στη συνέχεια υπό την εποπτεία της Βοηθού διευθυντρίας του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου κ. Σβετλάνας  Φραγκουλίδου, οι 4 καθηγήτριες  διεξήγαγαν τα εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν ως βοηθοί 15 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κρυστάλλω Αρκαδίου λειτουργούσε ως επόπτρια και τοποθετούσε τους/τις φοιτητές/τριες στις ομάδες.    Το εγχείρημα χαρακτηριστικέ ως η πλέον επιτυχημένη εφαρμογή λόγω της δυναμικής που δημιούργησαν οι φοιτητές/τριες στις ομάδες των μαθητών/τριών.

Οι καθηγήτριες και οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου πήραν διπλώματα εκπαίδευσης.  Οι φοιτητές/τριες  πιστώθηκαν την εμπειρία στο μάθημα Experiencing Research.

Intervention lessons in the Gymnasium of St Paul with the assistance of NUP students

Dr Olga Solomontos-Kountouri organised 8 training sessions (2 one-hour courses in 4, 7th and 8th grades, classes of the Gymnasium of  St Paul). The topics are (a) Recognition of critical social situations (violence, bullying); (b) training for empathy; (c) behavioural options for viewers. Olga Solomontos- Kountouri trained the teachers at St Paul’s  Gymnasium and the undergraduate students of Psychology at NUP. Mrs Svetlana Fragoulidou is the responsible teacher from the school and with 3 more teachers taught the lessons; 15 undergraduate students worked as assistants under the supervision of Mrs Kristallo Arkadiou, a Master student. The project is characterized as the most successful implementation in St Paul school, because of the dynamic relations developed between the psychology students and the Gymnasium students.

 

Έρευνα σε Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου της Πάφου με θέμα τη σχέση του Σχολικού εκφοβισμού και της Ταυτότητας των εφήβων – Research for School Bullying and Adolescents Identity in 10th and 11th grade

a-b-pafu

Υπό την εποπτεία της Όλγας Σολομώντος Κουντούρη και της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αναστασίας Τσούκκα διενεργήθηκε έρευνα στα Λύκεια: Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ (4/3/15),              Λύκειο Αγίου Νεοφύτου (5/3/15), Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους (12/3/15),               Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη (26/3/15). Στην έρευνα  έλαβαν μέρος μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικό με τον εκφοβισμό, δηλαδή αν προβαίνουν οι ίδιοι σε εκφοβιστικές ενέργειες  ή αν υπήρξαν θύματα εκφοβισμού. Επίσης, απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν την ταυτότητα τους ως έφηβοι. Στην έρευνα βοήθησαν και στήριξαν, το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου, οι διευθυντές και οι καθηγητές των σχολείων και 15 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις. 

Under the supervision of Dr Olga Solomontos Koutouri and the help of postgraduate student Anastasia Tsoukka, a survey was carried out in four Lyceums in Paphos. Two questionnaires (on bullying and on identity) were completed by students from the 10th and 11th grade. The Paphos District Education Office, school headteachers, teachers and 15 undergraduate students from the Department of Psychology of NUP helped for the data collection.

Συνάντηση με τον Υ.Π.Π. Δρ Κώστα Καδή για επέκταση του προγράμματος ViSC. Meeting with the Minister of Education Dr Kosta Kadi for Further implementation of ViSC

Έργα από τις Δράσεις ViSC των παιδιών από τα τρία Σχολεία Εφαρμογής

                       Γυμνάσιο Απ. Παύλου, Πάφος                       Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Λευκωσία

Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, Λάρνακα

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Κάδη, συνάντηση, στην οποία επιδόθηκε η αναφορά για την πιλοτική εφαρμογή του  προγράμματος ViSC.

Σολομώντος-Κουντούρη, Ό., & Strohmeier, D. (2014). Αναφορά για την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος Viennese Social Competence Program σε γυμνάσια της Κύπρου. Λευκωσία: Wide Wings.

Στην συνάντηση παρευρίσκονταν Ανώτεροι Διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου, Επαρχιακοί επιθεωρητές και αφού παρουσιάστηκαν τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος, ο Υπουργός ανέθεσε σε τεχνική ομάδα την μελέτη για επέκταση του ViSC σε άλλα σχολεία.

Evaluation_ Viennese Social Competence Program.docx

On 24 of November 2014, a meeting was held at the office of the Minister of Education and Culture, Mr. Kostas Kadis, in which Dr Olga Solomontos-Kountouri reported the results of the pilot implementation of the ViSC program. The meeting was attended by Senior Officials of the Ministry and District Inspectors. The Minister after hearing the positive results of the program, instructed a technical team to study further implementation of ViSC to other schools.

Επίσκεψη της Αυστριακής Ομάδας ViSC στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου – The Austrian team of ViSC program visited NUP

Η αυστριακή ομάδα με επικεφαλής τη συνεργάτιδα του Πανεπιστήμιου Νεάπολις, Dagmar Strohmeier επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο μας για συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής μας συνεργασίας. Μαζί της οι επιστήμονες, Petra Gradinger και  Takuya Yanagida, οι οποίοι μας επισκέφτηκαν στο πλαίσιο της κινητικότητας ERASMUS+ ως επισκέπτες καθηγητές από το  Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Linz. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου του 2014  έδωσαν δύο τρίωρες διαλέξεις στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας ως ακολούθως:

  • Simple and advanced statistics with the use of R Dr. Takuya Yanagida
  • Prevention and Intervention in bullying and cyber bullying, Dr Petra Gradinger

Η ομάδα εργάστηκε για συγγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας αξιολόγησης  του ViSC, καθώς και ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας για την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου.

Διερευνήθηκαν επίσης δυνατότητες  παρουσίασης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

The Austrian Group of ViSC Program visited in Neapolis University Pafos

Dr Dagmar Strohmeier, Dr Petra Gradinger and Dr Takuya Yanagida, from Linz ‘s University of Applied Sciences, visited Neapolis University Paphos for research collaboration and Erasmus exchanged.  On Saturday, November 1, 2014, they offered two lectures of three-hours duration each, to our graduate students as follows:

  • Simple and advanced statistics with the use of R. by Dr Takuya Yanagida
  • Prevention and Intervention in bullying and cyberbullying, by Dr Petra Gradinger

The group also worked in collaboration with Dr Olga Solomontos-Kountouri on writing the results of ViSC evaluation research and prepared a proposal to the Ministry of Education for expanding the ViSC program to all secondary schools in Cyprus.

Excellent Grant of the Upper Austrian Government

Χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση της Άνω Αυστρίας για την κάλυψη του κόστους του ταξιδιού και της διαμονής για 8 μέρες στο Linz με σκοπό την ερευνητική συνεργασία της Δρ Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη με την ομάδα της Professor Dagmar Strohmeier στο University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

Θέμα της ερευνητικής συνεργασίας είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής του παρεμβατικού προγράμματος Viennese Social Competence Program σε Γυμνάσια της Κύπρου.

Διεύρυνση της συνεργασίας και με το γραφείο Erasmus του University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

Ανάρτηση:

http://www.fh-ooe.at/landingpages/fh-plattform-interkulturalitaet/interkulturalitaet/interkulturelle-soziale-arbeit/news/

Excellent Grant of the Upper Austrian Government

Funded by the Government of Upper Austria to cover the cost of travel and accommodation for 8 days in Linz to research collaboration of Dr Solomontos – Kounτouri Olga with the team of Professor Dagmar Strohmeier at the University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

The subject of the research collaboration is to evaluate the implementation of the intervention of Viennese Social Competence Program in secondary schools in Cyprus.

Cooperation with the Erasmus office of University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.

Dagmar Strohmeier and Olga Solomontos-Kountouri

Post:

http://www.fh-ooe.at/landingpages/fh-plattform-interkulturalitaet/interkulturalitaet/interkulturelle-soziale-arbeit/news/